WMO: de ambtelijke trukendoos is geopend…

wmoknipsel-002

Het was even wachten op hoe gemeenten in Limburg zouden omgaan met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 18 mei 2016 en de iets recentere uitspraak van de Rechtbank Limburg waarbij het WMO-systeem van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roermond onjuist werd geacht.

Inmiddels blijken de gemeenten uiterst inventief te zullen omgaan bij het dragen van het verlies. Niet de boodschap van de Centrale Raad van Beroep – geef mensen de hulp terug waar ze naar objectieve maatstaven recht op hebben – wordt opgepikt, maar men is blijkbaar vooral bezig om te kijken hoe men onder de gevolgen van de uitspraak uit kan komen.

De gemeente Stein is zo fair omdat gewoon hardop te zeggen:

Met betrekking tot uw beroepsprocedure kan ik geen uitspraken doen. Naar aanleiding van de uitspraken van de Centrale raad van Beroep beraden we ons momenteel of (en zo ja op welke wijze) er aanpassingen doorgevoerd dienen te worden in onze werkwijze.

Binnen de gemeente Sittard-Geleen is er een ambtelijk schrijven met de volgende passages:

WMO StdGeleen na CRvB1WMO StdGeleen na CRvB2

zie voor de volledige tekst: WMO Sittard Geleen na CRvB en RB22072016

Wie kan uitleggen wat dit concreet betekent en op welke hulp mensen nu op korte termijn (feitelijk) recht gaan krijgen, mag het zeggen. En het is heel eenvoudig: kijk even in het archief waar mensen grofweg  3 jaar geleden recht op hadden en herstel dat meteen.

Doorgaan met het lezen van “WMO: de ambtelijke trukendoos is geopend…”

Vraag om meer huishoudelijke hulp…

wmoknipsel-002

Inmiddels ligt naar men mag hopen een kopie van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de WMO-huishoudelijke hulp van 18 mei, al een weekje bij elke WMO-ambtenaar en wethouder in dit land op het bureau en je zou dus verwachten dat men massaal het boetekleed zou aantrekken en zich bij burgers zou excuseren voor zoveel onrecht.

De gemeente Amsterdam heeft laten weten dat men de zaken in overeenstemming met de uitspraak van de Centrale Raad gaat repareren.
In het Limburgse blijft het tot op heden muisstil. De site van de gemeente Sittard-Geleen meldt inmiddels wel een onderzoek naar de WMO, maar wat de gemeente gaat doen nu de hoogste rechter heeft gesproken, is onduidelijk. Andere gemeenten laten het zelfde beeld zien: niets wordt er vermeld over (de gevolgen van) de uitspraak. 

Je zou daarbij verwachten dat met name WMO-raden zich zouden roeren en iedereen zouden oproepen om zich te melden bij gemeenten en WMO-loketten. Maar ook in die hoek blijft het stil.

Doorgaan met het lezen van “Vraag om meer huishoudelijke hulp…”

Centrale Raad beschermt WMO…

wmoknipsel-002

Wat al een beetje te verwachten was, is gebeurd: de gemeenten worden teruggefloten waar het gaat om de onvoldoende onderbouwde bezuinigingen in de WMO.

Op 18 mei 2016 deed de Centrale Raad van Beroep – de hoogste rechter op het gebied van sociale zekerheid – uitspraak in een drietal principiële zaken. Lees hier het persbericht en de links naar de afzonderlijke uitspraken.

Daarin overweegt de Raad:

5.8.2. De beroepsgrond dat de basismodule van 78 uur per jaar niet berust op objectief onderzoek naar de tijd die nodig is voor ondersteuning bij het het schoonmaken slaagt. Uit de stukken blijkt genoegzaam dat het college deze norm heeft vastgesteld uitgaande van het financiële kader dat de gemeente Utrecht hiervoor wil inzetten en niet op grond van een objectief onderzoek naar noodzakelijke handelingen – en de frequentie waarmee zij moeten worden verricht – die resulteren in een voor een huishouden verantwoord resultaat. De Raad heeft in zijn uitspraken van 11 november 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:4262, en 27 januari 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:430, geoordeeld dat een college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 1:3, vierde lid, van de Awb bevoegd is om ter invulling van het begrip schoon en leefbaar huis beleidsregels vast te stellen. Deze regels mogen echter niet willekeurig zijn en dienen, gelet op de artikelen 3:2 en 3:46 van de Awb, op objectieve criteria, steunend op deugdelijk onderzoek te berusten. In die uitspraken is geoordeeld dat overleg met gecontracteerde zorgaanbieders en cliëntenraden niet toereikend is. Dat deze uitspraken zijn gedaan onder de werking van de Wmo en niet, zoals namens de gemeente ter zitting is aangevoerd, onder de Wmo 2015, maakt niet dat het onder de Wmo 2015 te voeren beleid niet op objectief, door onafhankelijke, geen belang bij de uitkomst hebbende, derden te verrichten onderzoek zou moeten berusten. Nu de in de Beleidsregels genoemde maatstaven voor een schoon en leefbaar huis niet op zodanig onderzoek berusten, bestaat geen inzicht in de vraag welk niveau van schoon voor een huishouden verantwoord is, welke concrete activiteiten daarvoor verricht moeten worden, hoeveel tijd daarvoor nodig is en met welke frequentie deze activiteiten verricht moeten worden om te kunnen spreken van een schone en leefbare woning.

De uitkomst van de hoger beroepen is dat de Centrale Raad alsnog bepaalt dat de betrokken inwoners het onder de oude Wmo toegekende aantal uren huishoudelijke hulp behouden.

Duidelijk is dat vele Limburgse gemeenten de huishoudelijke hulp enkel op financiële gronden hebben teruggeschroefd en daarbij ter verdediging o.a. verwezen naar overleg met WMO-raden en zorgaanbieders. De Rechtbank Limburg accepteerde dit de afgelopen jaren, maar de Centrale Raad vindt dit geen voldoende onderbouwing.

Daarbij is inmiddels bekend uit onderzoek dat de aangevoerde financiële noodzaak niet juist blijkt te zijn: de gemeenten hebben meer dan € 300 miljoen overgehouden aan de WMO.

 

update 26 juli:

Zo hield de gemeente Echt-Susteren meer dan € 1,2 miljoen  over aan WMO-gelden en gaat deze blijkbaar nu gebruiken om de plantsoenen bij te werken:

WMO besparing Echt Susteren24072016-001

bron: ZostersBlaedje 7 juli 2016

(c) dolfgregoire.nl 2016.5

 

Spannende maand voor de WMO…

wmoknipsel-002

Mei wordt een spannende maand voor de gemeenten. De Centrale Raad van Beroep zal zich half mei naar verwachting uitspreken over enkele principiële vragen die de afgelopen jaren zijn opgedoken bij de in- en uitvoering van de WMO huishoudelijke hulp (lees meer in Binnenlands Bestuur).

De Rechtbank Limburg zal zich naar verwachting eind mei gaan uitspreken over het aangepaste normeringsstelsel zoals dat o.a. in verschillende Midden-Limburgse gemeenten als Echt-Susteren en Roermond is ingevoerd om zo grootscheepse bezuinigen in de zorg door te voeren.

Doorgaan met het lezen van “Spannende maand voor de WMO…”

Huishoudelijke hulp…

wmoknipsel-002

Vooruitlopend op de grootscheepse veranderingen (lees: bezuinigingen) in de WMO zijn gemeenten vanaf grofweg 2012 bezig met het herindiceren van huishoudelijke hulp.

Daarbij zijn er door gemeenten nieuwe beleidsregels opgesteld waarin wordt verdedigd waarom er – opeens – veel minder uren huishoudelijke hulp nodig zijn. En dat terwijl de mate van hulpbehoevendheid meestal niet is veranderd. De vraag is dan waarom een woning eerst in 2011 in 2 uur en nu in 2012 in 45 minuten schoongemaakt kan worden.

Langzaam beginnen over deze kwestie wat uitspraken bekend te worden.

Doorgaan met het lezen van “Huishoudelijke hulp…”

Twee honden…

logo div

Twee honden vechten om een been, en krijgen het ook nog.

Het probleem is bekend: een burger krijgt na een vaak lange procedure alsnog de zo gewenste arbeidsongeschiktheidsuitkering, maar in de tussentijd ontving hij van de gemeente een bijstandsuitkering. Wat gebeurt er met de na te betalen en daarbij te verrekenen uitkeringen ? En bij wie moet de burger zich melden als hij vragen heeft over die verrekening ?

Doorgaan met het lezen van “Twee honden…”

Alle relevante stukken…

stapel dossiers-001

Een werknemer had de hand weten te leggen op een brief van zijn werkgever aan het UWV, maar kon deze niet terugvinden in het bezwaardossier dat hij van het UWV kreeg.

Terecht wilde de werknemer weten welke informatie er mogelijk nog meer uitgewisseld was tussen zijn baas en het UWV, omdat die mogelijk een rol kon gaan spelen in de lopende procedure en een aanstaande ontslagzaak. Daarom wenste hij inzage in zijn volledige dossier.

Maar wat is het volledige dossier ?

Doorgaan met het lezen van “Alle relevante stukken…”

Een uitkering aanvragen…

logo_gijsen

Het VVD-CDA-PVV kabinet had verregaande plannen om het recht op een bijstandsuitkering te “versoberen” (lees: voor hele groepen afschaffen).

Daartoe werd de zg. huishoudtoets geïntroduceerd, die er kort gezegd op neerkwam dat men vond dat er achter één voordeur niet meerdere uitkeringen konden samenhokken.
Was één van de huisgenoten draagkrachtig genoeg, dan moest die maar opkomen voor de rest.

Dat betekende bijvoorbeeld dat kinderen die nog bij hun ouders woonden zich samen met die ouders moesten melden bij de gemeente als men een uitkering wilde aanvragen. De hele gezinssituatie en het totale gezinsinkomen werd beoordeeld. Ook de aanvraag moest dus samen worden gedaan.

Doorgaan met het lezen van “Een uitkering aanvragen…”

Grenzenloos…

logo eu

Mevrouw S. is lang arbeidsongeschikt geweest, maar wordt na het bezoek aan het UWV gezond verklaard. Omdat ze geen werk heeft denkt ze recht te hebben op een WW-uitkering. Ze woont weliswaar net over de grens in Duitsland, maar heeft altijd in Nederland gewerkt en voelt zich nauw verbonden met haar geboorteland. Ze neemt contact op met het UWV in Nederland.

Over de grens wonen en/of werken lijkt anno 2012 simpel, maar in de praktijk is het internationale sociale zekerheidsrecht een waar mijnenveld. Er zijn talloze internationale regelingen, de zg. Verordeningen, met moeilijk te doorgronden toepassingsregelingen en definities. Deze sluiten daarbij ook nog eens niet aan bij Nederlandse regelingen.

Omdat de ervaring leert dat mensen die in het buitenland wonen meteen al bij de balie afgewezen worden had mevrouw S. de opdracht gekregen om het UWV pas te verlaten nadat ze de toezegging had gekregen dat ze schriftelijk bericht zou krijgen op haar verzoek om een WW-uitkering. Daar hield zij zich strikt aan en ze merkte dat haar dit niet in dank werd afgenomen, want het was volgens de medewerker van het UWV toch zonneklaar dat zij geen recht had op een Nederlandse uitkering.

Natuurlijk is het niet vreemd dat het UWV tracht om volstrekt zinloze uitkeringsaanvragen buiten de administratie te houden. Alleen zijn niet alle op het eerste gezicht zinloze aanvragen, echt zinloos. Laat U daarom niet bij de balie of door een callcenter zomaar afschepen. Bij twijfel is het van belang om een schriftelijke beslissing te vragen en daar ook op aan te dringen. Alleen tegen een schriftelijke beslissing kan immers via procedures opgekomen worden.

Doorgaan met het lezen van “Grenzenloos…”