Het verschil tussen eigen risico en zorgtoeslag…

eigenrisicozorgtoeslag

Daar waar wetgeving vaak een moeizaam proces is dat maanden duurt kon Rutte III binnen 24 uur na Prinsjesdag bekend maken dat het eigen risico in de zorg toch niet stijgt naar €400,00. Iets minder zekerheid is er over wat er gaat gebeuren met de zorg- en huurtoeslag in 2018 (Zalm schrijft dat “er zover mij bekend geen andere wijzigingen in deze regelingen voorzien zijn dan het kabinet op 19 september 2017 heeft aangekondigd in de begroting voor 2018”), terwijl ook daar iedereen in Nederland toch graag wil weten waar men aan toe is.

Niemand heeft zich nog aan een kanttekening over dit verschil in benadering gewaagd. Laat ik een poging doen.

Stel U bent verzekeraar, dan wil U graag voor het bekend maken van de premies voor 2018 weten met welk eigen risico U rekening moet houden. U zou onaangenaam verrast zijn als U als verzekeraar bent gaat rekenen met €400 eigen risico voor de burger als op 2 januari 2018 Rutte III bekend maakt dat het eigen risico ‘slechts’ €385 blijft. Het lijkt me juridisch moeilijk om de premie dan nog te herzien.

Stel U bent burger, dan wil U toch graag op tijd weten of het voorschot op de zorgtoeslag dat U de eerste maanden van 2018 krijgt ook echt het bedrag is waar U recht op heeft. Het zou toch vreemd zijn als Rutte III in juni 2018 na een maandenlang wetgevingsproces opeens besluit dat de zorgtoeslag over 2018 wordt verlaagd.

Maar ik voorspel U dat het juridisch heel gemakkelijk zal blijken te zijn om dan wel het bedrag van de zorgtoeslag naar beneden bij te stellen. De overheid heeft namelijk prima terug- en invorderingsmogelijkheden om het dan te veel ontvangen bedrag bij U terug te halen.

En dit is volgens mij precies de reden dat men met het eigen risico zo’n haast had: de nieuwe regering wil geen ruzie met de verzekeraars, maar in de relatie met de burger heeft de overheid niets te vrezen.

Bronnen over de dag na Prinsjesdag 2017:
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/09/20/eigen-risico-in-de-zorg-volgend-jaar-niet-omhoog-a1574146

https://www.ad.nl/politiek/kabinet-blijft-af-van-zorgtoeslag-huurtoeslag-en-kindgebonden-budget~aa8a89ac/

 

 

Advertenties

VGZ Zorgpakket Zuid-Limburg: dure oplossing voor uitkeringsgerechtigden ?

vgz

Een aantal gemeenten in Zuid-Limburg heeft met VGZ afspraken gemaakt over een zorgverzekering voor uitkeringsgerechtigden, het zg. VGZ Zuid-Limburg pakket.
Daarbij stelt VGZ zich op het standpunt dat daarin het verplicht afkopen van het wettelijke eigen risico van € 385,00 is opgesloten. Daarvoor moet een (behoorlijk) bedrag aan extra premie betaald worden: € 24,66 per maand.
Dat bedrag is men kwijt, ook als er geen ziektekosten zijn.

Je zou hiermee kunnen stellen dat het niet zozeer een verzekering is, als wel een betalingsregeling voor het wettelijke eigen risico.

Continue reading “VGZ Zorgpakket Zuid-Limburg: dure oplossing voor uitkeringsgerechtigden ?”

Doorstart…

Het eerste woord dat valt als een bedrijf failliet gaat, is ‘doorstart’. Vaak vol enthousiasme wordt er in media gesproken over reddingsplannen waardoor banen behouden blijven.

Het door velen (nog steeds) als knellend ervaren arbeidsrecht in Nederland kent in een voorbereid faillissement een machtig en krachtig middel om van personeel en veelal kleinere schuldeisers af te komen. Banken en grote leveranciers worden vaak beschermd of weten dat het doorstartende bedrijf toch weer geld gaat opleveren.

Continue reading “Doorstart…”

Betalen aan het UWV ? Bewaar uw dossier…

De wetgeving rond uitkeringen is inmiddels zo streng geworden dat er maar weinig hoeft fout te gaan of men wordt geconfronteerd met een terugvordering en/of boete. 

Mevrouw E had volgens het UWV informatie niet juist verstrekt en er volgde een pittige terugvordering en boete van meerdere duizenden euro’s.

Mevrouw sprak een betalingsregeling af  waarin door het UWV werd toegezegd dat als mevrouw zich aan de regeling zou houden, zij geen rente zou hoeven te betalen:

E terugbetaling geen rente

Continue reading “Betalen aan het UWV ? Bewaar uw dossier…”

TK-verkiezingen 2017: afscheid van de rechtsstaat ?

partijen ism rechtsstaat-001

*) aantal Tweede Kamer-zetels op basis van prognose 16 maart 2017

Enkele weken geleden onderzocht een commissie van hoogleraren en staatsrechtgeleerden op verzoek van de Orde van Advocaten de verkiezingsprogramma’s van partijen die hebben deelgenomen aan de Tweede Kamer-verkiezingen van 15 maart 2017.

De conclusies waren bizar: veel verkiezingsprogramma’s zijn in strijd met onze Grondwet en/of beginselen van onze rechtsstaat.

Nu, na de verkiezingen moet – op basis van de voorlopige uitslag – geconstateerd worden dat (meer dan) de helft van kiesgerechtigd Nederland afscheid heeft genomen, dan wel wenst te nemen, van de rechtsstaat zoals wij die kennen en afscheid wenst te nemen van normen zoals die al jaren zijn vastgelegd in de Nederlandse Grondwet en Europese verdragen.

Continue reading “TK-verkiezingen 2017: afscheid van de rechtsstaat ?”

Faxen*) ? Nu even niet in Sittard-Geleen…

*) Voor niet weet wat een fax is: https://nl.wikipedia.org/wiki/Fax.

Wie zeker wil zijn dat een bezwaarschrift tegen het stopzetten van een uitkering of het weigeren van voldoende WMO-hulp op tijd aankomt, kan kiezen of voor de dure aangetekende post of de fax. Een groot voordeel van faxen vergeleken met e-mailen is dat een fax een legale status heeft, vergelijkbaar met die van een aangetekende brief .

De fax is een goedkoop en eenvoudig middel om in contact te komen met de overheid. Het is daarom van groot belang dat de faxapparatuur goed werkt. Zeker als een overheidsorgaan aangeeft dat het indienen via de mail van een bezwaarschrift niet is toegestaan, zoals de gemeente Sittard-Geleen dat heeft bepaald:

fax1

Echter, de fax bij de gemeente Sittard-Geleen werkt niet goed en geeft met een zekere regelmaat foutmeldingen.

Continue reading “Faxen*) ? Nu even niet in Sittard-Geleen…”

WMO: de ambtelijke trukendoos is geopend…

wmoknipsel-002

Het was even wachten op hoe gemeenten in Limburg zouden omgaan met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 18 mei 2016 en de iets recentere uitspraak van de Rechtbank Limburg waarbij het WMO-systeem van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roermond onjuist werd geacht.

Inmiddels blijken de gemeenten uiterst inventief te zullen omgaan bij het dragen van het verlies. Niet de boodschap van de Centrale Raad van Beroep – geef mensen de hulp terug waar ze naar objectieve maatstaven recht op hebben – wordt opgepikt, maar men is blijkbaar vooral bezig om te kijken hoe men onder de gevolgen van de uitspraak uit kan komen.

De gemeente Stein is zo fair omdat gewoon hardop te zeggen:

Met betrekking tot uw beroepsprocedure kan ik geen uitspraken doen. Naar aanleiding van de uitspraken van de Centrale raad van Beroep beraden we ons momenteel of (en zo ja op welke wijze) er aanpassingen doorgevoerd dienen te worden in onze werkwijze.

Binnen de gemeente Sittard-Geleen is er een ambtelijk schrijven met de volgende passages:

WMO StdGeleen na CRvB1WMO StdGeleen na CRvB2

zie voor de volledige tekst: WMO Sittard Geleen na CRvB en RB22072016

Wie kan uitleggen wat dit concreet betekent en op welke hulp mensen nu op korte termijn (feitelijk) recht gaan krijgen, mag het zeggen. En het is heel eenvoudig: kijk even in het archief waar mensen grofweg  3 jaar geleden recht op hadden en herstel dat meteen.

Continue reading “WMO: de ambtelijke trukendoos is geopend…”

Vraag om meer huishoudelijke hulp…

wmoknipsel-002

Inmiddels ligt naar men mag hopen een kopie van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de WMO-huishoudelijke hulp van 18 mei, al een weekje bij elke WMO-ambtenaar en wethouder in dit land op het bureau en je zou dus verwachten dat men massaal het boetekleed zou aantrekken en zich bij burgers zou excuseren voor zoveel onrecht.

De gemeente Amsterdam heeft laten weten dat men de zaken in overeenstemming met de uitspraak van de Centrale Raad gaat repareren.
In het Limburgse blijft het tot op heden muisstil. De site van de gemeente Sittard-Geleen meldt inmiddels wel een onderzoek naar de WMO, maar wat de gemeente gaat doen nu de hoogste rechter heeft gesproken, is onduidelijk. Andere gemeenten laten het zelfde beeld zien: niets wordt er vermeld over (de gevolgen van) de uitspraak. 

Je zou daarbij verwachten dat met name WMO-raden zich zouden roeren en iedereen zouden oproepen om zich te melden bij gemeenten en WMO-loketten. Maar ook in die hoek blijft het stil.

Continue reading “Vraag om meer huishoudelijke hulp…”

Centrale Raad beschermt WMO…

wmoknipsel-002

Wat al een beetje te verwachten was, is gebeurd: de gemeenten worden teruggefloten waar het gaat om de onvoldoende onderbouwde bezuinigingen in de WMO.

Op 18 mei 2016 deed de Centrale Raad van Beroep – de hoogste rechter op het gebied van sociale zekerheid – uitspraak in een drietal principiële zaken. Lees hier het persbericht en de links naar de afzonderlijke uitspraken.

Continue reading “Centrale Raad beschermt WMO…”

Spannende maand voor de WMO…

wmoknipsel-002

Mei wordt een spannende maand voor de gemeenten. De Centrale Raad van Beroep zal zich half mei naar verwachting uitspreken over enkele principiële vragen die de afgelopen jaren zijn opgedoken bij de in- en uitvoering van de WMO huishoudelijke hulp (lees meer in Binnenlands Bestuur).

De Rechtbank Limburg zal zich naar verwachting eind mei gaan uitspreken over het aangepaste normeringsstelsel zoals dat o.a. in verschillende Midden-Limburgse gemeenten als Echt-Susteren en Roermond is ingevoerd om zo grootscheepse bezuinigen in de zorg door te voeren.

Continue reading “Spannende maand voor de WMO…”