Rechter zonder hond…

Je vraagt je af hoe zo’n telefoongesprek tussen de landsadvocaat en de griffie van het Gerechtshof gaat.|

Ja, hier met mij. Sonja is gek geworden.
– Sonja …?
– Je weet wel, Sonja van de Rechtbank. Sonja zonder hond. Die wordt gek thuis en nu wil ze van de avondklok af. Ferd was laaiend en niet op anderhalve meter kan ik je zeggen.
– Ik ga kijken wat we gaan doen. Maak je niet druk. Nederland begrijpt toch niet hoe dit werkt, al zenden we het live uit. Hahaha, zie je later vanmiddag met de stukken.


Nee, natuurlijk ging het gesprek niet zo. Maar toch, het zou wel interessant zijn om te weten wat er nu precies gebeurd is op die ochtend toen het vonnis van de kort geding rechter over de avondklok als een bom insloeg. Advocaat Spong verwoordde bij Jinek terecht het ongemak.

“Alsof de Staat op een knop kan drukken en drie uur later is er een spoedappèl. Voor een burger kan dat weken duren.”

Inderdaad, de burger kan niet gewoon naar binnenwandelen met Jaap van Dissel aan de hand – wat doet een infectioloog in een puur juridisch schorsingsincident ? – en zeggen dat-ie meteen een kort geding wil hebben omdat-ie uit zijn huis wordt gezet of geen inkomen heeft.

Er volgde dus een kort geding om voorlopig de werking van de uitspraak van de Haagse rechtbank onderuit te halen. Natuurlijk probeerde Viruswaarheid de procedure over de klok van 21:00 uur te tillen om daarmee maximaal van de uitkomst te kunnen profiteren – de geest was dan misschien uit de fles – maar iedereen die ernaar keek en het een beetje begreep wist dat dat nooit zou gaan lukken. Het was tenenkrommend om te zien – zie ook het Parool – dat een rechter dreigde met het door de beveiliging fysiek buiten zetten van Viruswaarheid; een procespartij die in eerste instantie blijkbaar een voldoende doortimmert verhaal had gehouden. Een wraking was blijkbaar het enige middel om in de rechtszaal te blijven; en natuurlijk ook om 21:00 uur te halen.


Maar de wraking werd op tijd afgehandeld – hopelijk hadden ze bij Viruswaarheid de avondklok-verklaring bij zich – en daarvoor hoefde Ferd Grapperhaus en Rutte niet eens aan het Nederlandse volk uit te leggen hoe het nu precies zat met die uitspraak van rechter Sonja Hoekstra-van Vliet en liet men iedereen bewust in de waan dat, oei, oei, iedereen opeens na 21:00 uur de straat op kon om te gaan feesten.

Doorgaan met het lezen van “Rechter zonder hond…”

Opinie: gemeenten moeten op huisbezoek in deze moeilijke WMO-tijden…

wmoknipsel-002

Op de site van Stimulanz – adviseur van veel gemeenten – vielen mij een tweetal artikelen op die gingen over WMO-advisering in Corona-tijd. Een ging over het op basis van een telefonisch contact indiceren – met o.a. het inzetten van videobellen en betrekken van huisgenoten bij het proces – en een tweede over juridische tips die met het telefonisch indiceren samenhangen.

De Corona-crisis heeft de WMO wetgeving niet veranderd. Nog steeds rust op de gemeente een zorgplicht en de invulling ervan vindt plaats door een onderzoek – keukentafelgesprek – waarbij de burger zich kan laten bijstaan door een zgn. cliëntondersteuner:

“Voor een zorgvuldig onderzoek zal veelal sprake zijn van enige vorm van persoonlijk contact met betrokkene of een vertegenwoordiger van betrokkene, aangezien daardoor een adequaat totaalbeeld van de betrokkene en zijn situatie verkregen kan worden.” (bron: Memorie van Toelichting WMO).

Er is geen RIVM-richtlijn waaruit volgt dat medewerkers die belast zijn met het indiceren, niet op huisbezoek mogen gaan. Wel moeten zij zich houden aan aanwijzingen bij het ziek zijn, over het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en het testen (zie https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/professionals/buiten-ziekenhuis).

het RIVM verbiedt geen huisbezoeken

Ik lees echter overal op gemeentelijke websites dat alle huisbezoeken in het kader van de WMO zijn afgeblazen. Is dat wel juist ? Aan het begin van de Corona-crisis schreef een aantal advocaten van Nijsingh advocaten daar een interessant artikel over:

Doorgaan met het lezen van “Opinie: gemeenten moeten op huisbezoek in deze moeilijke WMO-tijden…”

De Corona-crisis: vragen over de Tozo & TOGS (incl. (fake news) updates)…

fakenews-001

update 30 april: lees ook de opvallende beperking van de regeling voor grensoverschrijdende situaties en de uitbreiding voor AOW’ers op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws/2020/04/24/grenswerkers-en-aow%E2%80%99ers-toegevoegd-aan-tozo-regeling. Deze komt voort uit het territorialiteitsbeginsel in de bijstandswetgeving en dat beginsel was al eerder een keer aangehaald. De vraag is of ondernemers die kredieten krijgen dan wel nog in aanmerking komen voor ondersteuning via zgn. scoiale bijstand in hun woonland.
De kop boven het artikel op Rijksoverheid.nl is naar mijn mening misleidend.

Hieronder heb ik een samenvatting gemaakt van de reactie van Staatssecretaris Van Ark dd. 10 april 2020 op voor de praktijk belangrijke vragen voor de Tozo- en TOGS regeling. De schuingedrukte passages zijn letterlijk overgenomen uit de schriftelijke reactie van de Staatssecretaris. Niet alle specifieke situaties zijn opgenomen, zo laat ik de sexwerkers, mensen met een arbeidshandicap en vissers even buiten beschouwing. 

Staatssecretaris Van Ark reageert op verslag schriftelijk overleg Uitwerking tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/04/10/tk-pdv-52676-antwoorden-kamervragen-tozo/tk-pdv-52676-antwoorden-kamervragen-tozo.pdf

Bedenk steeds wat het uitgangspunt is van de regelingen en kijk dan naar de details van de regelingen en de wel/niet uitzonderingen:

In het kader van de Tozo is niet omzetverlies een criterium, maar een financieel probleem bij de zelfstandige als gevolg van coronacrisis. De zelfstandige van wie het inkomen als gevolg van de coronacrisis is gedaald tot onder het sociaal minimum kan een beroep doen op bijstand voor levensonderhoud.

Om als zelfstandige in aanmerking te kunnen op een uitkering op grond van de Tozo is een inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel een wettelijke vereiste. De omschrijving van de bedrijfsactiviteit, neergelegd in de zogenaamde SBI-code, is daarbij irrelevant. Er zijn geen beroepsgroepen uitgezonderd van het recht op Tozo.

De Tozo is een generieke regeling. Er worden geen sectoren of beroepsgroepen uitgesloten. Dus ook genoemde groepen kunnen aanspraak maken op de Tozo, als zij voldoen aan de criteria.

Alleen voor het zgn. noodloket van € 4000,00 geldt de beperkte beroepenlijst (zie echter bij 10). 

1) Tozo & wonen/werken in buitenland

update 30 april: lees ook de opvallende beperking van de regeling voor grensoverschrijdende situaties https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws/2020/04/24/grenswerkers-en-aow%E2%80%99ers-toegevoegd-aan-tozo-regeling: “Zelfstandigen die in een ander EU-land wonen en in Nederland gevestigd zijn, kunnen in aanmerking komen voor een bedrijfskrediet, maar niet voor inkomensondersteuning.” Dit is een aanzienlijke beperking van de regeling die nu opeens buiten het zicht van de Tozo zelf, wordt doorgevoerd.

buitenlandse ondernemers vallen alsnog (deels) buiten de boot en er worden nieuwe grensoverschrijdende problemen gecreëerd

Op basis van het in de Participatiewet geregelde territorialiteitsbeginsel, en analoog aan het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004, was het aanvankelijk de bedoeling om alleen de mogelijkheid tot bijstand te bieden voor de zelfstandige die in Nederland woont en zijn bedrijf of zelfstandig beroep in Nederland uitoefent. Om te voorkomen dat in grenssituaties de zelfstandige tussen wal en schip terechtkomt, zal erin voorzien gaan worden dat de zelfstandige die in Nederland woont en buiten Nederland zijn bedrijf heeft c.q. zijn zelfstandig beroep uitoefent, aanspraak kan maken op bijstand voor levensonderhoud en andersom (wonen buiten Nederland maar bedrijf/beroep in Nederland) aanspraak kan maken op bijstand voor bedrijfskapitaal.

Uit de antwoorden van de Staatssecretaris wordt overigens niet helemaal duidelijk hoe dit gaat worden opgelost.

Dit zal nader worden uitgewerkt in een ministeriële regeling. De ‘reguliere’ uitvoering van de Tozo wordt verzorgd door gemeenten. Met hen zal ik bespreken op welke wijze de uitvoering van de Tozo in grenssituaties op de beste wijze vorm kan worden gegeven.

Zie de opmerking hiervoor over het opeens aanzienlijk aanpassen van de doelgroep in grensoverschrijdende situaties. Of deze ondernemers in het buitenland nog wat kunnen krijgen als ze net een bedrag op hun rekening hebben gekregen via de krediet-regeling, is de vraag. Dit creeert onnodige extra problemen.

Doorgaan met het lezen van “De Corona-crisis: vragen over de Tozo & TOGS (incl. (fake news) updates)…”

Tozo en TOGS: computer says no (incl. updates)…

update 30 april: lees ook de opvallende beperking van de regeling voor grensoverschrijdende situaties en de uitbreiding voor AOW’ers op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws/2020/04/24/grenswerkers-en-aow%E2%80%99ers-toegevoegd-aan-tozo-regeling. Deze komt voort uit het territorialiteitsbeginsel uit de bijstandswetgeving en dat beginsel was al eerder een keer aangehaald. De vraag is of ondernemers die kredieten krijgen dan wel nog in aanmerking komen voor ondersteuning via zgn. scoiale bijstand in hun woonland. 

update 21 april: de officiele tekst van de Tozo-regeling staat in de Staatscourant, dus nu kunnen besluiten genomen worden.

In dit stuk ga ik in op aanvraag-problemen in de Tozo en TOGS, twee regelingen om ondernemers te steunen in de Corona-crisis. De aanvragen hiervoor gaan digitaal. Daarin schuilt een probleem, want als je stuit op een – computer says no – in de aanvraag-procedure zou je ten onrechte achter het net kunnen vissen met alle gevolgen van dien.  Voorkom blokkade bij de Tozo / TOGS, en regel het eventueel zelf per aangetekende brief of per fax !

update 14 mei: Goed om dit probleem geïllustreerd te zien op de site van de gemeente Maastricht die aanvragers waarschuwt  voor het vastlopen in het traject:

Tozo buitenland

update 21 april: Art. 3 van de Tozo schrijft niet het gebruik van een formulier voor (zoals dat via art. 4:4 Awb kan worden voorgeschreven). Aanvragen per brief / fax kan dus. 

update 20 april: ook de zgn. Handreiking  Tozo zoals Stimulanz die voor gemeenten heeft ontwikkeld maakt het schriftelijk indienen van een aavraag mogelijk: Het modelformulier dient als voorbeeld als u aanvragen per post of per mail wil innemen. Het heeft echter de voorkeur, ook in verband met een efficiënt werkproces, de aanvragen digitaal binnen te laten komen. 

stuur een brief of – nog ouderwetser – stuur een fax 

Er zijn op dit moment verschillende regelingen om ondernemers en zzp’ers te ondersteunen.  Daarbij moet bedacht worden dat dit nog niet allemaal geformaliseerd is in wettelijke regelingen. Dat betekent dat nog steeds niet duidelijk is voor welke situaties en/of voor wie de regelingen bedoeld zijn.

er staat nog niks vast:
in het buitenland wonende ondernemers kregen niks, en toen toch weer wel…

Een goed voorbeeld is de Tozo-regeling. Aanvankelijk werd heel uitdrukkelijk gesteld dat ondernemers in de grensstreek daarvoor niet in aanmerking kwamen als zij in het buitenland woonden, maar hun bedrijf in Nederland hadden. VNG / Stimulanz stelden op 2 april heel uitdrukkelijk dat wie in het buitenland woonde, vanwege de systematiek van de bijstandswet niet in aanmerking kwam voor de Tozo-regeling. Hetzelfde stelde gemeente-adviseur Schulinck op haar site.

Doorgaan met het lezen van “Tozo en TOGS: computer says no (incl. updates)…”

De Corona-Noodverordening Zuid-Limburg 4.0, geldend tot (incl. updates)…

virus-002

Een van de juridische middelen om het Corona-virus te beteugelen is de Noodverordening. Dit is een regeling die vanuit de zgn. 25 Veiligheidsregio’s  wordt opgesteld en die dus ook per regio kan verschillen. Op basis van die Noodverordeningen kunnen nadere concrete maatregelen worden genomen, zoals bevelen en boetes. Die kunnen dus per regio, gemeente, wijk, gebied (strand, bos enz.) verschillen. Dat maakt het een middel dat gericht kan worden ingezet, maar ook dat het wellicht onduidelijk is wat wel en niet mag.

Hieronder gaat het om de Noodverordening zoals die in de Veiligheidsregio Zuid-Limburg geldt. Op 17 maart werd in Zuid-Limburg de eerste versie van de Corona-Noodverordening bekendgemaakt. Daar was weinig aandacht voor. Premier Rutte richtte zich op 16 maart wel tot het volk, maar zijn oproep leek toch allemaal in de dringend-advies sfeer te blijven. Die aandacht kwam er pas met de persconferentie van het Kabinet van 23 maart. Toen werden zaken aangekondigd (en verder uitgebreid) die eigenlijk al dagen golden; best een gekke volgorde als je er over nadenkt.

Doorgaan met het lezen van “De Corona-Noodverordening Zuid-Limburg 4.0, geldend tot (incl. updates)…”

Opinie: de dag dat de rechtsstaat werd afgeschaft (incl. updates)…

oa7w5rft_400x400-001

Je moet een paar berichten en weetjes aan elkaar koppelen en dan wordt duidelijk wat met bovenstaande, wat dramatisch ogende kop wordt bedoeld.

Allereerst de enorme onduidelijkheid die is ontstaan door de juridisch warrige persconferentie van maandag 23 maart. Ik heb daar al wat dingen over gezegd en in NRC van 26 maart wordt die visie bevestigd. De gemiddelde Nederlander snapt er, zo vrees ik, inmiddels niks meer van.

update 26 maart: Premier Rutte heeft in de Tweede Kamer erkend dat zijn persconferentie van maandag rommelig was. Hij had de maatregelen overzichtelijk over willen brengen, maar dat is niet helemaal gelukt concludeert hij. Hij belooft beterschap en meer informatie vanuit de overheid.
Rutte was blij dat de media het toch nog op een rijtje hadden weten te krijgen

Doorgaan met het lezen van “Opinie: de dag dat de rechtsstaat werd afgeschaft (incl. updates)…”

Opinie: waarom het ‘Noodplan banen en economie’ niet zal slagen…

doolhof

Eerder heb ik mijn zorgen uitgesproken of instanties op het gebied van sociale zekerheid wel de juiste mindset hebben om adequaat en flexibel in te spelen op de problemen die ontstaan door het Corona-virus.

update 20 april: De toelichting t.b.v. gemeenten van Stimulanz is op dit punt nog steeds niet helder: U kijkt enkel naar de verklaring over het inkomen in de periode van aanvraag en toekenning. Anders dan bij het Bbz hoeft u niet naar het totale jaarinkomen te kijken, alleen naar de 3 maanden waarin de bijstand is toegekend.

bron: https://www.divosa.nl/sites/default/files/onderwerp_bestanden/ handreiking_tijdelijke_overbruggingsregeling_zelfstandig_ondernemers_versie_1_02042020.pdf

update 14 april 2020: een bericht op Nu.nl laat zien hoe inventief men is om een ruimhartig beleid alsnog te torpederen:

Zzp’ers die door de coronacrisis inkomsten verliezen, kunnen voor de maanden maart, april en mei met terugwerkende kracht gebruikmaken van de bijstandsregeling Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Hiermee kunnen zij hun inkomen aanvullen tot bijstandsniveau.
Een aantal gemeenten houdt bedragen die in maart zijn uitbetaald voor werk dat in februari is verricht, in op de Tozo-uitkering. Het gaat om zzp’ers die werken met betalingen via facturen.

bron: https://www.nu.nl/coronavirus/6044718/tweede-kamer-wil-dat-gemeenten-soepeler-omgaan-met-zzp-regeling.html

Drie voorbeeld passeerden vandaag mijn bureau / beeldscherm om daar nog eens aan te twijfelen.

Doorgaan met het lezen van “Opinie: waarom het ‘Noodplan banen en economie’ niet zal slagen…”

Een lockdown zonder lockdown tot 28 april, 3 mei en/of 1 juni (incl. updates)…

virus-002

update 5 april: zie ook het artikel over de drie versies van de Noodverordening. Het blijft verder niet duidelijk wat er met de scholen gaat gebeuren. 

update 31 maart: de meeste maatregelen gelden tot en met 28 april danwel 1 juni. De scholen blijven dicht en een deel van deze maatregel is wat ondoorzichtig omdat de meivakantie loopt tot en met 3 mei en scholen niet allemaal dezelfde einddatum hebben gepland.

update 28 maart: de nieuwe Noodverordening van 27 maart 2020 is er, althans in Zuid-Limburg. Nu deze bekend is gemaakt kan er worden opgetreden. Dat was namelijk nu nog niet mogelijk. Nu kunnen de (juridische) gevolgen en (on)mogelijkheden in kaart worden gebracht. Dat zal komende dagen gebeuren. 

update 26 maart: Premier Rutte heeft in de Tweede Kamer erkend dat zijn persconferentie van maandag rommelig was. Hij had de maatregelen overzichtelijk over willen brengen, maar dat is niet helemaal gelukt concludeert hij (bron: liveblog NOS)

update 26 maart: ook NRC constateert dat er veel onduidelijkheid is ontstaan door en na de persconferentie van afgelopen maandag. Het lijkt wellicht juridisch geneuzel maar als straks de noodverordeningen komen maakt het een enorm verschil voor wat wel of niet mag

update 25 maart: zie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/aanvullende-maatregelen-23-maart en de meer praktische uitleg en vragen op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vragen-over-maatregelen-en-handhaving, waarin duidelijker dan eerder deze week uitgelegd wordt wat
– het verschil is publieke ruimte en prive-sfeer,
– het verschil tussen een dringend advies en een verbod,
– de begrippen groepsvorming en samenscholing worden uitgelegd en
– gewezen wordt op het feit dat verboden en boetes vastgelegd (zullen) moeten worden in zgn. noodverordeningen (die per gemeente/regio worden vastgesteld).

update 24 maart 2020:
Dinsdag konden de boa’s nog geen boetes opleggen. Er geldt nog nergens zo’n verbod. Eerst moeten de 25 veiligheidsregio’s in Nederland een noodverordening aannemen met de nieuwe kabinetsmaatregelen. Pas dan kunnen gemeenten de verboden gaan handhaven.
Volgens NRC moeten de noodverordeningen nog komen: Die noodverordening is er naar verwachting woensdagochtend, zegt Hubert Bruls. Hij is burgemeester van Nijmegen, voorzitter van de veiligheidsregio waar Nijmegen in valt, én voorzitter van de Veiligheidsraad (waarin weer alle veiligheidsregiovoorzitters verenigd zijn). Die raad stelt een modelverordening vast. „Die moet dan door alle veiligheidsregio’s afzonderlijk worden vastgesteld.”

Update Corona-virus bestrijding 23 maart 2020
Op het moment van het schijven van dit artikel is de tekst van de noodverordeningen mij nog niet bekend. Die tekst is van groot belang voor wat wel en niet mag en in hoeverre er ingegrepen wordt in de privé-sfeer van mensen. De persconferentie van het Kabinet was daar niet erg helder over. Uit de vragen en opmerkingen van journalisten bleek al snel dat het verschil tussen publieke en privé-sfeer niet begrepen wordt en er worden door het Kabinet twee grondslagen gebruikt – de Gemeentewet en de Wet publieke gezondheid – die ziet op de openbare ruimte resp. wel een grondslag biedt om in te grijpen in het privé-leven. Een samenvatting van de maatregelen staat op Rijksoverheid.nl


Het Kabinet kondigde maandagavond 23 maart 2020 om 19:00 uur extra maatregelen aan in de vorm van zgn. noodverordeningen. Dat is opvallend omdat die er al zijn (voor Zuid-Limburg zie https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Actueel/Coronavirus/ Noodverordening_COVID_19_Veiligheidsregio_Zuid_Limburg?fbclid= IwAR3TspCPx4SpWQJ2Eb_RyDnEnuJ2tIbweCedgxEptWZTAsSyy8hPkYPownw)

NRC berichtte al eerder op maandag dat de noodverordeningen er lagen en bruikbaar zijn:

De juridische basis voor een strenger politie-optreden is inmiddels geregeld via reeds afgekondigde noodverordeningen die sinds afgelopen maandag in alle 25 veiligheidsregio’s van kracht zijn. Omdat in die noodverordeningen is opgenomen dat mensen afstand moeten houden van elkaar, is er volgens de politiebronnen een samenscholingsverbod niet meer nodig. „Op basis hiervan kan een groep voetballende jongeren op een pleintje gewoon worden weggestuurd.”

bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/22/nederland-stevent-af-op-lockdown-als-aanwijzingen-worden-genegeerd-a3994535

Het zal dus gaan afhangen van de tekst van (nieuwe ?) noodverordeningen, waar precies de aanscherping van het beleid in zit. De richting wordt gegeven in de gegeven link met vragen.

Update dinsdagmiddag 12:00, 24 & 25 maart: Het vreemde is dat dinsdagmiddag 24 maart 2020 voor bijv. Sittard-Geleen niets bekend is over een nieuwe/aangepaste noodverordening. Er is enkel de oude noodverordening van 17 maart 2020 van 17 maart 2020. De regering geeft aan dat noodverordeningen nodig zijn, maar deze heb ik nog niet gepubliceerd gezien:

“In de brief aan het Veiligheidsberaad is aangegeven dat maatregelen 2 en 3 moeten worden opgenomen in een noodverordening. De maatregelen 4 tot en met 7 moeten zodanig in de noodverordening worden opgenomen dat handhaving mogelijk wordt indien dat noodzakelijk is.”

Alleen de site van de overheid noemt aangescherpte regels, maar dat is geen noodverordening. Er is inmiddels wel een meer praktische uitleg.

Volgens NRC dd. 24 maart moeten de noodverordeningen nog komen

Doorgaan met het lezen van “Een lockdown zonder lockdown tot 28 april, 3 mei en/of 1 juni (incl. updates)…”

Corona: hoe verstuur je stukken als niemand te bereiken is…

clear scan 2

Het Corona-virus heeft ook een enorme invloed op de praktijk van alle dag bij UWV, gemeenten, SVB enz.  Brieven van instanties, uitkeringsstroken, loonspecificaties; hoe zorg je dat die leesbaar bij de juiste mensen komen ?

zoek en gebruik een mail-adres van instanties

Gelukkig zijn een aantal instanties, maar helaas niet allemaal, per mail bereikbaar. Maak daar gebruik van. Het is handig om een duidelijk onderwerp in de kopregel te noemen, zoals uw naam of ander kenmerk dan in brieven wordt genoemd. Noem eventueel in de onderwerp-regel de naam van een afdeling of medewerker. Een goede onderwerp-regel maakt het ook handiger voor u zelf om mails terug te vinden in uw mail-programma:

mail onderwerp

De (sociale dienst van de) gemeente Sittard-Geleen / Beek en de gemeente Stein zijn per mail te bereiken:

socialezaken@sittard-geleen.nl
info@gemeentestein.nl

Er zijn instanties (en ook veel bedrijven) die op hun website gebruik maken van een zgn. contactformulier. Dat maakt het soms onnodig ingewikkeld omdat u eerst vanalles moet invullen. Kijk altijd eerst of toch niet ergens verstopt een ‘normaal’ mailadres staat (bijv. bij contact of bij over ons). Bij een contactformulier is het niet altijd mogelijk om bijlagen mee te sturen. Dat is een belangrijk verschil met een normale mail. 

scannen met de telefoon

Scannen en er een zgn. PDF-bestand van maken is beter dan het sturen van een foto. Niet iedereen heeft een scanner, maar gelukkig zijn er goede app’s voor de telefoon. De meeste telefooncamera’s zijn van een goede kwaliteit. Via zo’n app maak je goede “plaatjes” (maar qua omvang zijn deze veel kleiner dan een foto). Zorg wel voor voldoende licht, hou de lens niet te ver af en goed recht boven de brief (dus niet schuin). Controleer altijd zelf of de foto goed te lezen is en zoom dus even in, voordat u deze verstuurt.

De gratis app die ik zelf gebruik, snijdt vervolgens het stuk meestal meteen bij tot de juiste afmetingen, maar het is ook handmatig te doen. Een korte uitleg staat hier en laat zien hoe de pagina wordt bijgesneden. Er zijn natuurlijk andere, wellicht betere, meer professionele apps. Kijk wat u zelf handig vindt.

niet alleen handig voor instanties !

Het zal duidelijk zijn dat het aanleveren van stukken in uw zaak ook op deze manier kan. Sterker nog, het is voor mij veel eenvoudiger omdat ik bij normale foto’s veel meer werk heb aan het bijsnijden van de foto’s of het lichter maken van de achtergrond zodat de stukken voldoende leesbaar blijven als die geprint moeten worden.

In het stuk  kunt u lezen wat de invloed van het Corona-virus is op de verdere gang van zaken bij UWV, gemeenten en Rechtbanken.

(c) dolf gregoire 2020.3

 

Informatie voor cliënten (incl. updates)…

virus-002

Wat betekent het Corona-virus en de maatregelen van de overheid voor uw zaak ?

Hieronder staat informatie over

– wat de Corona-crisis betekent voor het verloop van  rechtszaken en
– waar u zelf op moet letten.

Daarbij heb ik geprobeerd in de tekst aan te geven wat er in de loop van de afgelopen weken is of gaat veranderen. Ik heb oude/achterhaalde  passages doorgestreept zodat wel nog kunt teruglezen hoe in de afgelopen maanden zaken zijn veranderd.

Het advies is om bij twijfel te mailen, een whatsapp-bericht te sturen of even te bellen

Hier wordt er in elk geval gewoon doorgewerkt, maar voor het afronden van zaken ben ik afhankelijk van anderen. Op grond van de laatste berichten die ik heb ontvangen van gemeenten, UWV en rechterlijke instanties concludeer ik dat er per juli 2020 sprake is van het echt weer opstarten van het verder afhandelen van bezwaar- en beroepsprocedures.

Soms wil men dat zonder zitting doen, maar of dat wenselijk is bekijk ik in elke zaak apart.

Men probeert de opgelopen achterstand in te halen, naar zoals al eerder aangegeven, er zal zeker sprake van vertraging. 

update 1 juli: De rechtbanken en Centrale Raad van beroep plannen weer zittingen. Dat kunnen ‘normale’ zittingen zijn, maar er wordt soms ook nog gekozen voor een Skype-video zitting. Dat men weer gestart is, is goed nieuws.

 Ook verschillende gemeenten plannen weer hoorzittingen in bezwaarzaken.

Bij het UWV lijkt het wat minder vlot te verlopen. Ook is mij nog niet helemaal duidelijk of men weer medische keuringen op een spreekuur laat plaatsvinden en of dat gebeurt in bezwaarzaken als er een tweede arts van het UWV naar een dossier moet kijken.

update 15 mei: Vandaag heb ik een eerste aankondiging ontvangen voor een mondelinge behandeling in juni bij de Rechtbank Limburg. Fijn dat de mondelinge behandeling van zaken weer kan worden opgepakt.

update 11 mei: Op de site van De Rechtspraak staat wat algemene informatie hoe de rechtbanken en andere rechterlijke instanties per 11 mei verder gaan opstarten met het houden van zittingen of het vervangen ervan met tele-horen / video-horen.


update 29 april
: Vanaf 11 mei gaan de Rechtbanken in beperkte mate (verder) open. Het is niet duidelijk wanneer alles weer een beetje normaal is. In het bestuursrecht (zaken tegen het UWV en gemeenten) zal dat nog wel een tijd duren. Zittingen zullen deels vervangen worden door telefonisch / video-horen, zodat zaken niet onnodig lang blijven liggen.  Dit is geregeld in een speciale Corona-spoedwet.
Het Corona-virus gaat echter helaas zorgen voor vertraging.

update 24 april 2020: De zgn. Corona-spoedwet regelt onder andere dat de Rechtspraak in meer gevallen elektronische communicatiemiddelen kan inzetten, zodat advocaten en procespartijen niet fysiek aanwezig hoeven te zijn in de rechtszaal. Voor bestuursrechtelijke zaken – zaken over uitkeringen, WMO enz. –  maakt de spoedwet het mogelijk dat een mondelinge behandeling plaatsvindt via een videoverbinding of, als het niet anders kan, per telefoon. De rechter bepaalt de wijze van behandeling, waar mogelijk na overleg met partijen.

Verder worden – nog steeds – alle fysieke contacten bij uitkeringsinstanties vermeden en zijn er geen afspraken mogelijk. Denk aan aanvragen van uitkeringen bij de gemeenten en/of spreekuur-afspraken bij artsen van het UWV, maar ook controle-afspraken bij arbo-diensten en het afgeven van WMO-indicaties. Stukken die van belang zijn voor het recht op uitkering zoals de bijstandswet kunt u het beste per mail inleveren.

Maak gebruik van de mail om informatie te sturen,
zoals naar socialezaken@sittard-geleen.nl en info@gemeentestein.nl
& gebruik een scan-app om stukken goed leesbaar te versturen

Dat er geen echt contact is hoeft niet altijd een probleem op te leveren (zo zijn mij geen problemen bekend in de WMO), maar als er iets bijzonders aan de hand is, is het erg vervelend dat u dat met iemand van de gemeente of het UWV alleen telefonisch kunt bespreken. Als u daarin vastloopt, verzoek ik u mij te bellen.

update 10 mei: aan het enkel telefonisch beoordelen of iemand ziek (UWV / arbo- dienst) of begeleiding (WMO) nodig heeft, zitten natuurlijk wel wat haken en ogen. Dring bijvoorbeeld aan op het opvragen van informatie bij uw (huis)arts of behandelaar. Vraag een verslag van het gesprek en check of de inhoud klopt en of alles wat u heeft gezegd daarin is opgenomen.

Lees goed wat er in een brief staat waarin een telefoongesprek bevestigd wordt. Wordt er inderdaad goed weergegeven wat er besproken of afgesproken is ? Bedenk dat ik vaak geen kopie krijg. Bij twijfel is het verstandig om even met mij te overleggen.

update 30 maart: alle mij bekende medische beoordelingen zijn inmiddels afgezegd. Men vervangt deze vaak door telefonisch contact op te nemen en/of door een machtiging te vragen waarmee het UWV medische informatie kan opvragen bij de (huis)arts.

Daarnaast zullen gemeenten, UWV en rechterlijke instanties voorlopig (aanvankelijk dacht men nog maar tot 6 april, maar dat is achterhaald)  bijna geen (hoor)zittingen houden in bezwaarprocedures. De aanpak bij gemeenten en UWV is grofweg dat hoorzittingen vervallen.

update 30 maart 2020: UWV en gemeenten lijken nu allemaal te kiezen voor het niet laten doorgaan van hoorzittingen.
Het UWV kiest soms voor telefonisch horen. Dat is daar gemakkelijker te organiseren omdat er geen sprake is van een commissie die bij elkaar moet komen.
Bij gemeenten wil men het horen verplaatsen naar een later tijdstip, maar dan moet akkoord worden gegaan met het verlengen van de beslistermijn (anders moet de gemeente mogelijk dwangsommen gaan betalen). Ook zijn er zaken waarin gevraagd wordt om extra argumenten schriftelijk in te brengen zodat een adviescommissie daarnaar kan kijken.
Wat handig is, is afhankelijk van uw situatie en zaak.

Bij de Rechtbank kan in overleg gekozen worden voor het doen van uitspraken op basis van de stukken of zal men kiezen voor het telefonisch / video-achtig mondeling behandelen van zaken op grond van de hiervoor al genoemde speciale Corona-wet. Wat hier verstandig in is, zal met u worden besproken zodra dat aan de orde is en zal afhangen van uw individuele omstandigheden. 

update 30 april 2020: alle al ingeplande zittingen zijn inmiddels uitgesteld en het is nu wachten op hoe omgegaan wordt met telefonisch horen / video-horen of het doen van een uitspraak op grond van de stukken.

update 30 maart 2020: de Rechtbank geeft als de voorfase van een zaak klaar is, nu de keuze om de zaak op basis van de stukken af te doen of toch te kiezen voor een zitting. In dat laatste geval geeft de Rechtbank aan dat er een vertraging zal ontstaan omdat er vanaf juni (?) veel zaken ingepland moeten worden. Wat goed is in uw zaak, hangt af van de omstandigheden.
Het inplannen van zittingen eind april, zoals eerder aangekondigd, lijkt hiermee definitief achterhaald.

 

Lees hier een brief van 26 maart 2020 van de Rechtbank Limburg:

info Rb over Corona vertraging

update 23 maart: vandaag ontving ik een eerste oproep voor een zitting eind april. Men hoopt dus bij de rechtbanken op niet al te lange termijn de afwikkeling van zaken op te pakken. Goed bericht !

De schriftelijke voorfase van de bezwaar- en beroepsprocedures lijdt niet onder de maatregelen. Dus het indienen en verwerken van bezwaar- en beroepszaken loopt gewoon door. Hetzelfde geldt voor het indienen van stukken, het schriftelijk aanvoeren van argumenten en het voorbereiden van (hoor)zittingen die nog gaan plaatsvinden of gepland staan na 6 april. Of er aanvullende wettelijke maatregelen komen die het verloop van (rechts)zaken gaan bepalen, is op dit moment niet duidelijk. 


update 10 mei 2020: De datum 6 april is inmiddels achterhaald en nu is de bedoeling dat per 11 mei zaken worden opgestart (zie hierboven). De schriftelijke voorfase toch onder de gedeeltelijke “lockdown”. Het is ook wel logisch dat bijvoorbeeld het opvragen van stukken  vertraging oploopt. Veel medewerkers bij  Rechtbanken, UWV en gemeenten werken thuis. De effecten op de langere termijn zijn op dit moment echter nog niet duidelijk.
Voor het indienen van bezwaar en beroep gelden de normale termijnen. Let dus op als de post vertraging heeft. Kijk naar de datum in de brief !

Ik begrijp dat dit een hele onzekere tijd voor u kan betekenen, onzekerheid waar u niet op zit te wachten. Nogmaals, hier gaat het werk gewoon door om daarmee onnodige vertraging te voorkomen.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk contact met mij opnemen. 

update 20 maart 2020:
kijk hier voor praktische tips voor het versturen van stukken, ook naar mij !

Ik wens u tenslotte een goede gezondheid, ook voor uw gezin en familieleden.

 

Sittard, maart – juli 2020

Dolf Gregoire