Is de Bbz een oplossing voor ZZP’ers? En naar de rechter stappen kan even niet (incl. update)…

virus-002

Hier staat een korte uitleg over de Bbz.

update 22 maart: inmiddels is er de Tozo-regeling; lees mijn commentaar.

Gisteren kondigde de regering extra maatregelen aan om toch ook ZZP’ers te helpen, dit na de wat onhandige uitspraken van minister Wiebes bij WNL op Zondag.

Het Besluit bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz) is een best ingewikkelde, grotendeels gedecentraliseerde regeling die door gemeenten wordt uitgevoerd. De regering kan dus via een wet wel de doelgroep, enkele voorwaarden en getallen aanpassen – zoals de 8% rente (!) die betaald moet worden over het lening-deel – maar het blijven toch de gemeenten die het moeten doen.

een bijstandsuitkering is in Nederland nauwelijks meer een recht

En daar zit ‘m voor een deel een probleem. Gemeenten benaderen – op verzoek van diezelfde regering – mensen die een bijstandsuitkering aanvragen met veel argwaan. Er zijn formulieren met een eindeloze opsomming aan informatie en stukken die moeten worden aangeleverd. Fysiek, dus bij (een medewerker van) de sociale dienst. Hoe moet dat in het licht van het vermijden van contacten ? Nogal wat gemeenteambtenaren werken inmiddels thuis en afspraken worden grotendeels telefonisch afgewikkeld en er geldt het principe van een beperkt aantal centrumgemeenten die de aanvragen innemen. Hoe gaat men het indienen en toelichten van een aanvraag organiseren ?

Het gaat om lange termijn van (minimaal) 13 weken die een aanvraag mag doorlopen voordat de ZZP’er uitsluitsel krijgt:

Art. 35 Bbz. De aanvraag
-1. De aanvraag wordt ingediend bij het college (het college van B&W, DG).
-2. Indien het een aanvraag betreft om als zelfstandige bijstand te ontvangen, stelt het college binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag vast of recht op bijstand bestaat.
-3. Het college kan de termijn, bedoeld in het tweede lid, verlengen met ten hoogste dertien weken indien het college niet in staat is tijdig een besluit te nemen. Van de verlenging doet het college mededeling aan de zelfstandige, onder vermelding van het tijdstip waarop de termijn voor het nemen van een besluit zal verstrijken.

En deze termijn gaat pas gelden als in de ogen van de gemeente de aanvraag compleet is. De praktijk rond het aanvragen van een bijstandsuitkering leert dat dat weken kan duren en de gegevens die een ZZP’er moet aanleveren zullen vaak ingewikkelder zijn dan bij een normale uitkeringsaanvraag. Daarbij, heeft de ZZP’er nog wel geld om zijn accountant/boekhouder in te schakelen om jaarstukken en financieel bescheiden op een gestructureerde manier aan te leveren ? De jaarstukken over 2019 zullen waarschijnlijk nog niet klaar zijn en daarmee ontbreekt meteen een belangrijk financieel stuk om de aanvraag te beoordelen. In het commentaar van RTL Z werd terecht opgemerkt dat de termijn die Wiebes noemt waarop vanuit de Bbz hulp zou kunnen worden geboden, veel te lang is.

update 18 maart 2020: in de noodpakket-brief van het kabinet wordt de beslistermijn teruggebracht naar 4 weken en wordt opgeroepen tot verruiming van het verstrekken van voorschotten. Echter, dan moet de aanvraag-fase al afgerond zijn.  Juist daar liggen naar mijn mening de praktische problemen.
De zgn. Tozo-regeling wijkt op belangrijke punten af van de normalie Bbz-regeling.

Tot slot. De regering heeft vorig jaar een plan gelanceerd om het faciliteren van het stoppen van zelfstandigen vanaf 55 jaar via de Bbz, af te schaffen. Ik verwijs naar het artikel hierover van Schulinck. Ik ben benieuwd of de regering bereid is om die plannen te heroverwegen. Een geregelde uitstroom van oudere ZZP’ers is te verkiezen boven het via talloze formulieren en wettelijke termijnen naar de verdoemenis laten gaan van meer dan 1 miljoen ZZP’ers en hun gezinnen.

Als er ooit een moment is geweest om een beperkt, maar ongeclausuleerd basisinkomen voor iedereen in te voeren, dan is dit het moment.

En om het plaatje compleet te maken een laatste slechte mededeling. Voor de ZZP’er die het niet eens is met een besluit of via een soort kort geding de gemeente wil dwingen tot meer en/of snellere actie: sinds vandaag 17 maart is er een lockdown van De Rechtspraak in Nederland.

Wat er dus ook besloten wordt door de regering, rechtsbescherming ertegen is er op dit moment niet.

(c) dolf gregoire 2020.3

 

Een reactie op “Is de Bbz een oplossing voor ZZP’ers? En naar de rechter stappen kan even niet (incl. update)…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s